Consulta les condicions d'ús i la política de privacitatde galetes de la pàgina web Autoescola RACC.

Aquestes condicions d’ús i la política de privacitat poden ser revisades i/o modificades pel RACC en qualsevol moment, inclosa una nova redacció de la web, essent aplicables des d’aquell moment. 

CONDICIONS D’ÚS

1. DEFINICIONS

En aquestes condicions d’ús, els següents termes significaran:

RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035, (CIF: G-08307928); societat propietària de la pàgina web www.raccautoescola.cat.

Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el RACC i l’usuari, en l’accés a la pàgina web i l’ús d’aquest per l’usuari.

Condicions de contractació: Els termes i les condicions que regulen els contractes electrònics dels productes i serveis RACC oferts al portal i als quals queda subjecte l’usuari que decideix contractar aquests productes.

Pàgina web: El lloc d’internet (url) www.raccautoescola.cat

Productes: Els béns i serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web perquè l’usuari els valori i adquireixi.

Usuari: La persona física o jurídica que accedeix a la pàgina web i l’usa.

Autoescola Franquiciada: El RACC disposa d'una xarxa d'autoescoles franquiciades que aplica un sistema d'ensenyament per als alumnes d'autoescola desenvolupat per RACC.

Autoescoles pròpies: El RACC també disposa d'autoescoles pròpies.

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El servei

El servei prestat pel RACC és el d’oferir als usuaris gratuïtament l’accés i l’ús de la pàgiina web per obtenir informació sobre les Autoescoles RACC.

L’adquisició de productes o serveis no requerirà el registre previ a la pàgina web.

L’usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei o producte, com per exemple, el pagament d’un preu.

El RACC no és el venedor dels productes o serveis si no s’estableix així expressament en cada producte. L’usuari reconeix i accepta que algunes compres de productes o serveis són transaccions amb el venedor o oferent respectiu dels productes, i no amb el RACC. Els productes i serveis que s’ofereixen a la web inclouen els impostos aplicables i, si escau, les despeses d’enviament que corresponguin. Aquests preus són orientatius i poden patir alteracions. Els preus definitius es confirmaran en el moment de fer la reserva dels productes o dels serveis contractats.

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: Les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats a la pàgina web, o a través del portal, són únicament i exclusiva entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que el RACC no serà responsable dels danys i perjudicis, del tipus que siguin, que resultin de les transaccions o de la presència d’aquests publicitaris a la pàgina web. En concret, el RACC no garanteix ni es responsabilitza dels vehicles oferts a la pàgina web, perquè el contracte de compravenda d’aquests se subscriu amb el venedor (concessionari, o particular en el cas dels vehicles de segona mà).

Enllaços: L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre el RACC i el titular del lloc web corresponent. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associacions (d’ara endavant, enllaços) amb altres llocs web (www) possibilitats des de la  pàgina web no comporten una garantia del RACC a l’usuari.

2.3 Parts contractants i disputes

Si no s’estableix expressament el contrari, el RACC no és part de, ni està involucrat en, ni és responsable de les transaccions, els acords, els contractes o les disputes entre els usuaris i el venedor respectiu del producte. En cas de disputes, l’usuari allibera el RACC, i els seus agents i treballadors, de qualsevol litigi, reclamació o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionats o sorgits d’aquests acords, transaccions, contractes o disputes.

3. ÀREA PRIVADA

3.1 Accés

L'usuari tindrà accés a l'Àrea Prvada de forma automàtica, en funció de l'autoescola escollida. Per això, en els casos que apliqui, s'enviarà un correu electrònic a l'usuari amb l'usuari i la contrassenya. L'usuari registrat podrà accedir als continguts teòrics, consultar les classes pràctiques de les quals disposa i reservar-les, així com gestionar les seves comunicacions amb el RACC.

L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i de totes i cadascuna de les transaccions que faci a través d’aquest. L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a prendre totes aquelles mesures que siguin útils per a mantenir-la en secret. L’usuari és el responsable únic i exclusiu de la custòdia i de l’ús, autoritzat o no, per terceres persones.

L'usuari haurà de comprovar que les seves dades són correctes.

L’ús del correu electrònic i la contrasenya d’un usuari s’entendrà dut a terme en nom de l’usuari. En aquest sentit, l’usuari haurà de notificar immediatament al RACC, com a propietari de la pàgina web, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel•lació que vulgui fer de la seva adreça de correu electrònic o de la contrasenya.

L’usuari té coneixement que l’accés a la pàgina web fent servir la identitat o contrasenya d’un altre usuari, i també l’obtenció, l’ús o la difusió de dades personals d’altres usuaris pot constituir una infracció legal i, eventualment, penal.

L’usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i veraç, i a actualitzar-la i mantenir-la al dia durant tot l’ús de la pàgina web.

3.2 Baixa

El RACC podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament de la pàgina web, donar de baixa l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin pendents en virtut d’aquestes condicions d’ús o de les transaccions que hagin acordat.

Així mateix, el RACC donarà de baixa l’usuari registrat quan aquest perdi la condició d'alumne, condició imprescindible per a l’accés a l’Àrea Privada.
 

4. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS (registrats o no)

4.1 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la pàgina web sempre té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que el RACC pateixi com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l’usuari per virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb l’ús de la pàgina web.

4.2 Compliment de les lleis

L’usuari es compromet a accedir a la pàgina web i a fer-lo servir d’acord amb la llei, les condicions d’ús, i també amb la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no fer servir la pàgina web amb finalitats il•lícites o il•legals, lesives de drets de tercers, o que puguin danyar o inutilitzar la pàgina web o els drets de tercers de qualsevol manera.

4.3 No interferència del portal

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través de la pàgina web material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris de fer servir la pàgina web i gaudir-ne; (ii) sigui il•legal, amenaçador, abusiu, danyí, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin originar reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos drets de propietat intel•lectual i industrial; (v) contingui virus o altres components danyosos capaços d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (vi) l’usuari no estigui facultat per a transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol•licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que (i) no interferirà en la pàgina web o en els servidors connectats a la pàgina web i obeirà els requeriments, sistemes i procediments de la pàgina web; (ii) no obtindrà accés desautoritzat a altres sistemes a través de la pagina web; (iii) no influirà en la pàgina web de manera que afecti negativament les transaccions d’altres usuaris; (iv) no amenaçarà ni coaccionarà altres usuaris; (v) no emmagatzemarà ni recopilarà dades personals o professionals d’altres usuaris; (vi) no actuarà de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vi) no durà a terme pràctiques que representin competència deslleial.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que no mostrarà, vendrà, transmetrà, emprarà, emmagatzemarà, extraurà o explotarà els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb la pàgina web o els usuaris.

4.4 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Llegeix la política de privacitat

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DE LA PÀGINA WEB

El RACC podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina de la pàgina web. La navegació per la pàgina web implica (i) l’acceptació de les condicions d’ús de la àgina web i que (ii) l’acceptació és permanent, constant i ratificada, i aquesta acceptació s’entendrà sempre referida a les condicions d’ús vigents en cada moment.

6. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que la pàgina web i qualsevol software emprat en connexió amb aquesta conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel•lectual i industrial.

Sense el consentiment exprés del RACC, l’usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en la pàgina web o el seu contingut. L’usuari no podrà connectar la pàgina web amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part de la pàgina web , ni proporcionar accés al portal a terceres parts.

No llicència: El RACC no atorga cap llicència ni autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web o el seu contingut.

7. INDEMNITZACIÓ

L’usuari defendrà, mantindrà indemne i indemnitzarà el RACC, les seves filials, directius, propietaris, treballadors, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que els ocasioni com a conseqüència (i) de l’ús de la pàgina web per l’usuari, (ii) de l’incompliment per l’usuari de les condicions d’ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, (iv) de la lesió de drets de tercers per part de l’usuari.

8. GENERAL

8.1 Comunicacions

Totes les comunicacions que hagin de fer-se el RACC i l’usuari es faran per correu electrònic (i) quan s’adrecin al RACC, a l’adreça electrònica info@raccautoescola.cat i, (ii) quan s’adrecin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat. L’usuari també podrà comunicar-se amb el RACC a través de l’Oficina Virtual del RACC a Facebook i Twiter.
 
La resposta del RACC dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el funcionament correcte del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en l’enviament.
 
Les dades facilitades per l’usuari en el correu electrònic o missatge seran tractades d’acord amb les disposicions vigents en matèria de protecció de dades.

8.2 Llei aplicable i jurisdicció competent

La pàgina web i les condicions d’ús es regiran i interpretaren per les lleis vigents a Espanya.

El RACC i l’usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de, o que estigui relacionada amb, aquestes condicions d’ús o la pàgina web. Amb aquesta finalitat, les reclamacions es podran presentar per telèfon, per correu electrònic o be al web del RACC.

En cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per a resoldre-la els jutges o tribunals que corresponguin segons la normativa vigent.

8.3 Cessió o transmissió

Els drets i les obligacions de l’usuari a la pàgina web no podran ser cedits ni transmesos, totalment o parcialment, per l’usuari a tercers sens el consentiment previ del RACC amb aquesta finalitat.

L’usuari autoritza, des d’ara, al RACC a cedir els seus drets i les seves obligacions a la web a tercers exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat política de privacitat, i sempre d’acord amb el previst a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

8.4 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula de la pàgina web o d’aquestes condicions d’ús fos declarada totalment o parcialment nul•la o ineficaç, la nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d’aquesta, que sigui nul•la o ineficaç. La resta de clàusules de la pàgina web o de les condicions d’ús subsistiran. Aquesta disposició, o la part d’aquesta que sigui afectada, es tindrà per no posada, tret que afecti les clàusules o condicions d’ús de manera integral, per ser-hi essencial.

8.5 Acord únic

Les condicions d’ús contenen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre totes dues.

 

9. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA DE PRODUCTES I SERVEIS RACC

9.1.1. Accés a les condicions

Aquestes condicions de contractació a distància es troben sempre a disposició dels usuaris, i s’hi pot accedir a peu de pàgina de la pàgina web. Aquestes condicions poden ser modificades en qualsevol moment, motiu pel qual es recomana als usuaris que les llegeixin i revisin cada cop que contractin un producte o servei.

És impossible contractar cap producte o servei sense acceptar prèviament aquestes condicions i la política de privacitat, i també les condicions aplicables al contracte corresponent del producte o servei concret que s’estigui contractant.

9.1.2. Informació sobre la contractació a distància

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de contractació a distància, el RACC fa constar la següent informació:

a) Tràmits que cal seguir per a celebrar el contracte:
L’usuari haurà d’omplir el formulari corresponent amb les dades personals. Les dades personals sol•licitades queden subjectes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari constitueix l’acceptació de la prova inequívoca del consentiment a contractar el producte o servei, o bé, en cas de tractar-se de productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), prova inequívoca de la sol•licitud de contractació. El règim de tractament de les dades serà el que s’especifica a la política de privacitat.

Finalitzat el procés de contractació, l’usuari rebrà un correu electrònic a l’adreça que hagi indicat en un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores. Al correu electrònic se l’informarà del producte o servei contractat o sol•licitat i s’hi inclourà un enllaç a les condicions contractuals aplicables al producte o servei contractat. Es recomana la impressió o descàrrega d’aquestes, perquè les condicions contractuals poden ser objecte de modificació posterior, i la pàgina web es mantindran les últimes vigents.

La confirmació del contracte a través de qualsevol mitjà de comunicació pel RACC a l’usuari implicarà el perfeccionament del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1.262 del Codi Civil. L’alta efectiva o el lliurament del producte o servei adquirit per l’usuari tindrà lloc segons el previst a la pàgina corresponent de cada producte o servei i segons la informació que en cada cas proporcioni el RACC a l’usuari.

En cas que es tracti de productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), l’usuari rebrà informació sobre l’estat de la seva sol•licitud i, finalment, en cas que aquesta sigui acceptada, rebrà la confirmació de compra, la qual cosa implicarà el perfeccionament del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1.262 del Codi Civil.

b) Arxiu del document electrònic en què es formalitza el contracte:
L’arxiu del correu electrònic es farà mitjançant la incorporació d’aquest en una base de dades.

c) Mitjans tècnics posats a disposició de l’usuari per a identificar i corregir erros en la introducció de les seves dades:
L’usuari podrà identificar i corregir les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu que s’especifiqui en cada cas, o a través de l’Oficina Virtual de RACC a Facebook i Twiter.

d) Llengua en què es podrà formalitzar el contracte:
L’usuari podrà omplir el formulari, accedir a les condicions de contractació i rebre-les en castellà i català.
 
El preu, la forma de pagament, els terminis de lliurament, les garanties i les devolucions dels productes o serveis estan especificats a la pàgina del producte o servei que es contracti.

L’usuari podrà imprimir quan vulgui les condicions de contractació, o descarregar-les a l’ordinador.

La posició que ocupa l’usuari al contracte electrònic no podrà ser cedida ni transmesa, totalment o parcialment, a un tercer sense el consentiment previ del RACC o de l’oferent o venedor del producte o servei.

L’usuari accepta que el RACC pot cedir la seva posició als contractes electrònics a un tercer, informant-ne l’usuari, i sempre que el tercer assumeixi el compliment de les comandes.

Amb l’objectiu de facilitar la contractació i rebre informació de nous productes o serveis, l’usuari, d’acord amb el que estableix l’article 22.1 de la Llei 34/2002, autoritza el RACC perquè li enviï publicitat per correu electrònic sobre els productes o serveis que ofereix el RACC.

9.1.3. Productes i serveis

Els productes i serveis que ofereix el RACC són accessibles a la pàgina web. A cada pàgina web s’especifica el preu, les promocions, la forma de pagament, les condicions de contractació i informació diversa sobre el producte o servei de què es tracti.

9.1.4. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari coneix i accepta que l’accés al portal i el seu ús, així com la selecció i tramitació de sol•licitud de productes o serveis, els efectua lliurement, i que ho fa informat prèviament i degudament de les condicions de contractació.

En conseqüència, des de la llibertat i autonomia de la seva voluntat, l’usuari es fa responsable del compliment els compromisos assumits en els contractes electrònics que subscriu, i assumeix la responsabilitat derivada dels actes i contractes que pugui subscriure el RACC amb proveïdors i tercers per a complir la sol•licitud cursada i acceptada.

9.1.5. Drets de l’usuari

L’usuari, amb el compliment dels seus compromisos, adquireix el dret a rebre el producte o servei en els termes i les condicions establerts a les condicions e contractació.

9.1.6. Garantia comercial i drets del Consumidor

En els termes que estableix la normativa vigent en matèria de defensa de consumidors i usuaris, en cas de productes l’usuari té el dret a la reparació d’aquests, a que li siguin substituïts, a la rebaixa del preu i a la resolució den contracte. El termini de garantia és de 2 anys a comptar des de la data de lliurament. La garantia comercial que addicionalment ofereixin els productes constarà identificada al marge de cadascun d’ells com a condicions específiques.

En el cas de serveis, aquests queden garantits d’acord amb el que disposa la normativa específica que els sigui aplicable. Aquells en què no hi hagi una normativa específica, el termini serà de 6 mesos des que finalitzi l’última activitat en què consisteixi la prestació.

9.1.7. Dret de desistiment

D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, l’usuari que contracti a distància tindrà el dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte objecte del contracte, o des que se celebri el contracte si l’objecte és la prestació de serveis.

Aquest dret es podrà exercir seguint les instruccions indicades al document de desistiment de compra . El dret de desistiment no serà aplicable en aquells contractes de prestació de serveis l’execució dels quals hagi començat, amb l’acord del consumidor i usuari, abans de finalitzar el termini de 14 dies naturals.

9.1.8. Exempció de responsabilitat del RACC

El RACC no es fa responsable de les interrupcions del servei de contractació electrònica que es derivin de fets aliens a la seva organització, i més especialment dels que tinguin origen o causa en les xarxes de comunicació a través de les quals funciona i es gestiona la web i les mateixes comunicacions per correu electrònic.

9.1.9. Durada del servei

El RACC es reserva la facultat unilateral de cancel•lar la contractació electrònica de qualsevol dels productes o serveis en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho als usuaris, i amb l’única obligació de complir els contractes subscrits amb anterioritat a la cancel•lació.

9.1.10. Mitjans de pagament

El pagament es farà mitjançant targetes VISA, MasterCard i 4B. En cas que el producte o servei contractat comporti l’abonament d’una quota periòdica, es demanarà l’IBAN.

El RACC manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament emprat per l’usuari. Només l’entitat que processa el pagament té accés a aquestes dades per a la gestió dels pagaments i cobraments.

El procés de pagament funciona sobre un servidor segur que empra el protocol SSL (Secure Socket Layer). És un protocol criptogràfic que proporciona una comunicació segura per internet, de manera que les dades es transmeten al RACC xifrades, i n’eviten la lectura o manipulació per tercers.

En cas que es contractin productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), l’usuari rebrà informació sobre l’estat de la seva sol•licitud. En cas que no sigui acceptada, el RACC li ho comunicarà i procedirà, si escau, al reembossament de l’import que hagi estat abonat per l’usuari.

9.1.11. Comunicacions

Llegeix l’apartat 8.1 de les condicions d’ús

9.1.12. Llei aplicable i jurisdicció competent

Llegeix l’apartat 8.2 de les condicions d’úsPOLÍTICA DE PRIVACITAT

La seva privacitat és molt important per al RACC.

Hem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que recopila el RACC a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com utilitzem aquestes dades i amb quina finalitat.

Tingui en compte que, quan ens referim a «dades personals», ens estem referint a tota la informació sobre una persona física (no a una empresa) identificada o la identitat de la qual es pugui determinar.

Quines dades personals recopila el RACC?

Les dades que recopilem depenen del context de les seves interaccions amb el RACC, així com dels productes i serveis que decideix contractar. Entre les dades que recopilem es poden incloure noms i dades de contacte, dades demogràfiques, dades de pagament i credencials d’identificació.

També podem obtenir dades personals de tercers, principalment de:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és el RACC o l’empresa del nostre grup que li ofereix el servei contractat. 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Al RACC tractem les dades que ens proporcioni, en qualsevol moment de la seva relació amb el Club, amb les finalitats següents:

1.   Finalitats relacionades amb la relació contractual o orgànica que l’uneix al RACC

Aquest tractament és necessari per per prestar-li el servei que ens sol·licita. L’oposició al tractament de les seves dades relacionades amb la contractació de qualsevol producte o servei comportarà la no prestació del producte o servei contractat.

2.   Finalitats basades en l’interès legítim del RACC
3.   Finalitats que requereixen el seu consentiment exprés
Aquest tractament es realitzarà únicament si vostè ha prestat el seu consentiment a través de la casella habilitada a aquest efecte. La falta de consentiment no tindrà cap conseqüència en la relació contractual o orgànica que manté amb el RACC.

Li recordem que, en qualsevol moment, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, especialment en el cas de l’enviament d’ofertes comercials.

L’enviament de qualsevol informació, oferta o recomanació es podrà realitzar per qualsevol mitjà, tant físic com telemàtic (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades es comunicaran al Grup RACC. La relació d’empreses del Grup RACC, la trobarà a www.racc.es/quienessomos. La comunicació de les seves dades es realitzarà amb les finalitats següents:
Així mateix, l’informem que determinats proveïdors de serveis del RACC, nacionals i internacionals, poden tenir accés a les seves dades i tractar-les en nom i per compte del Club en el marc de la seva prestació de serveis (assessorament jurídic, empreses de serveis informàtics, empreses de seguretat, centre de trucades, etc.).
 
Quins són els seus drets en facilitar-nos les seves dades?

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, de portabilitat, de rectificació, de supressió, de limitació i d’oposició a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.
També pot exercir qualsevol d’aquests drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades del RACC, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: dporacc@racc.es; o per correu postal a: Avinguda Diagonal, 687, 08028 Barcelona (a/ Delegat de Protecció de Dades del RACC). Vostè ha d’aportar una còpia del seu DNI o del document oficial que l’acrediti.

També té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària a: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les seves dades ens han estat facilitades directament per vostè, o bé a través d’altres empreses del Grup RACC, o bé a través de fonts d’informació obertes i d’accés públic.

Aquestes fonts obertes poden ser diaris i butlletins oficials, registres públics, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet, i terceres empreses a les quals vostè ha prestat el seu consentiment per cedir les seves dades al RACC.

Les categories de dades que es tracten són dades d’identificació (nom, cognoms i DNI) i de contacte (adreça posta i electrònica i número de telèfon).
 
Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En tot cas, en finalitzar l’últim contracte o servei que hagi contractat amb el RACC, per qualsevol motiu, les seves dades es cancel·laran automàticament.

Vostè també podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i nosaltres passarem a cancel·lar les seves dades.

La cancel·lació de les seves dades es realitzarà per bloqueig. Amb aquest mètode, el RACC no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per posar-les a disposició de les autoritats públiques o judicials i per atendre les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantingudes amb el RACC, i passarem a suprimir-les físicament quan hagin transcorregut aquests terminis.

Aquesta política de privacitat està subjecta a actualitzacions?

Sí, és possible que modifiquem la nostra política de privacitat a mesura que incorporem nous serveis i productes a la nostra oferta, i quan la tecnologia i la legislació canviïn.
Per saber quan s’ha revisat aquesta política de privacitat per última vegada, ha de consultar la llegenda «última actualització» que apareix a la part inferior d’aquesta pàgina.

Ens comprometem a tenir l’última versió de la nostra política de privacitat accessible en tot moment al nostre web.


Versions de la política de privacitatPOLÍTICA DE GALETES

El RACC informa els seus usuaris que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de privacitat comporta l’autorització expressa per a utilitzar les galetes (cookies) de l’usuari. L’ús de les galetes es fa amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir serveis de manera àgil i personalitzada, així com per la seva seguretat.

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l’ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent d ela informació que continguin i de la manera en que es fa servir l’equip, poden emprar-se per a reconèixer l’usuari. Si l’usuari no vol que s’instal•lin galetes al disc dur ha de configurar el programa de navegació per internet per a evitar-ne la recepció o rebre un avís a la pantalla de recepció de galetes. Totes les galetes es poden esborrar del navegador en qualsevol moment.(Llegeix Com puc gestionar les galetes?)

Quins tipus de galetes fa servir aquesta pàgina web?

Galetes pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat per aquesta entitat i des del qual es presta el servei sol•licitat per l’usuari.

Galetes de tercers: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat per aquesta entitat, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

Galetes de sessió: són galetes dissenyades per a recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.

Galetes persistents: són galetes en què les dades continuen emmagatzemades al terminal i s’hi pot accedir i es poden tractar durant un període definit pel responsable de la galeta i que pot ser d’uns minuts a diversos anys.

Galetes tècniques: són les que permeten a l’usuari navegar a través de la pàgina web i l’ús de les diferents opcions o serveis que hi hagi, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts d’accés restringit, fer servir elements de seguretat en la navegació.

Galetes de personalització: són les que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides segons una sèrie de criteris al terminal de l’usuari, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Galetes d’anàlisi: són aquelles que, ja siguin tractades per nosaltres com per tercers, permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes es fa servir en el mesurament de l’activitat del lloc web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, amb la finalitat d’introduir millores segons l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Galetes publicitàries: són les que, ja siguin tractades per nosaltres com per tercers, ens permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol•licitat o a l’ús que l’usuari faci de la nostra web. Amb aquesta finalitat, podem analitzar-ne els hàbits de navegació a internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Així mateix, és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun correu on hi hagi algun anunci o promoció dels nostres productes o serveis s’instal•li al navegador de l’usuari alguna galeta que s’usarà per a mostrar-li posteriorment publicitat relacionada amb la cerca feta i controlar els nostres anuncis.

Quin ús fem de les galetes?

Fem servir les galetes per a:

i) mostrar la nostra pàgina web, fer que funcioni correctament, crear el teu compte d’usuari, iniciar la teva sessió. Aquestes galetes tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni correctament, per a recordar les teves preferències i per a ajudar-te a fer servir la nostra pàgina web de manera eficient i efectiva, com ara recordant el teu usuari. El portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions relacionades als fitxers galetes, tot i que això en pot impedir el funcionament correcte dels mecanismes de seguretat per a serveis determinats que requereixen una major seguretat.

ii) entendre com fan servir la pàgina web els nostres usuaris, detectar què funciona i què no, optimitzar i millorar la pàgina web i assegurar-nos que els nostres usuaris continuen considerant la nostra pàgina web interessant i rellevant.

iii) mostrar anuncis del RACC en altres pàgines web (retargeting). Aquestes galetes les emmagatzemen tercers de confiança. L’ús de les galetes d’aquestes empreses està subjecte a les seves condicions de privacitat pròpies. (Llegeix Galetes de tercers)
 

Com puc gestionar les galetes?

Pots acceptar o rebutjar les galetes modificant la configuració del navegador, tot i que rebutjar-les pot impedir que els mecanismes de seguretat funcionin correctament per a determinats serveis que requereixen una major seguretat, així com alguns dels serveis prestats a través de la nostra pàgina web. Tot seguit et donem les instruccions per a activar les galetes i per a eliminar-les:

Galetes de tercers

El RACC col•labora amb empreses on-line de publicitat i màrqueting que necessiten introduir galetes per a prestar els seus serveis relacionats amb l’anàlisi de l’ús de la pàgina web i la presentació de bàners personalitzats. Les seves condicions de privacitat corresponents es poden consultar a l'enllaç següent: condicions privacitat Google. Els nostres proveïdors es comprometen a establir un comerç responsable i uns bons estàndards i pràctiques en la gestió de dades, i són membres de la Network Advertising Initiative (NAI), i/o de la Interactive Advertising Bureau (IAB), motiu pel qual segueixen els principis i codis de conducta del sector, a més d’oferir la funció opt-out, l’opció de no participar en la publicitat basada en el comportament. A www.networkadvertising.org i www.youronlinechoices.com hi ha disponible una llista de membres de la NAI que emmagatzemen galetes, i l’usuari pot autoritzar o denegar a aquests membres el permís de fer servir programes d’informació basada en el comportament.

Actualització de la política de galetes

La política de galetes es podrà modificar d’acord amb les exigències legals, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que en consultin el contingut.

Si vols més informació sobre l’ús de galetes, pots posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica següent: inforacc@racc.es